Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Definities
  a. Frieswijk Verhuur: verwijst naar het verhuurbedrijf Frieswijk Verhuur, gevestigd te De Splitting 21, Wolvega, hierna te noemen “Frieswijk Verhuur”.
  b. Klant: verwijst naar een persoon of entiteit die gebruik maakt van de diensten van Frieswijk Verhuur en/of een overeenkomst aangaat met Frieswijk Verhuur.
  c. Website: verwijst naar de officiële website van Frieswijk Verhuur.
 2. Toepasselijkheid
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten van Frieswijk Verhuur.
  b. Door gebruik te maken van de diensten van Frieswijk Verhuur, stemt de klant uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden.
 3. Huurovereenkomst
  a. Een huurovereenkomst komt tot stand zodra de klant een reservering plaatst via de website van Frieswijk Verhuur of via een andere geaccepteerde vorm van communicatie.
  b. Frieswijk Verhuur behoudt zich het recht voor om een huurovereenkomst te weigeren zonder opgave van redenen.
 4. Huurperiode
  a. De huurperiode gaat in op de overeengekomen aanvangsdatum en eindigt op de overeengekomen einddatum, tenzij anders overeengekomen.
  b. De klant dient het gehuurde materiaal terug te brengen op de afgesproken einddatum. Bij niet-tijdige terugkeer kan de klant aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten.
 5. Huurprijs en betaling
  a. De huurprijs wordt vastgesteld op basis van de geldende tarieven zoals vermeld op de website van Frieswijk Verhuur, tenzij anders overeengekomen.
  b. Betaling dient te geschieden vóór aanvang van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen.
  c. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Frieswijk Verhuur gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.
 6. Verplichtingen van de klant
  a. De klant dient het gehuurde materiaal zorgvuldig te gebruiken en te behandelen.
  b. De klant is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal gedurende de huurperiode en dient deze in goede staat te retourneren.
  c. Eventuele schade aan het gehuurde materiaal dient onmiddellijk aan Frieswijk Verhuur te worden gemeld.
 7. Aansprakelijkheid
  a. Frieswijk Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Frieswijk Verhuur.
  b. De klant vrijwaart Frieswijk Verhuur van eventuele aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van het gehuurde materiaal.
 8. Annulering
  a. Bij annulering van een huurovereenkomst door de klant, is de klant gehouden tot betaling van annuleringskosten volgens de geldende annuleringsvoorwaarden van Frieswijk Verhuur.
 9. Overmacht
  a. In geval van overmacht is Frieswijk Verhuur gerechtigd om de huurovereenkomst te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige vorm van schadevergoeding.
 10. Geschillen 
  a. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen Frieswijk Verhuur en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
  b. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Frieswijk Verhuur.
 11. Wijzigingen
  a. Frieswijk Verhuur behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op de website van Frieswijk Verhuur zijn geplaatst.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden contact op met Frieswijk Verhuur via de contactgegevens vermeld op de website.